>

بهشتی باشیم

بهشتی باشیم |beheshtibashim

بهشتی هدر
بهشتی باشیم

اصلا حــسین جنس غمش فرق می کند
این راه عشق پیچ و خمش فرق می کـند
اینجــا گدا همیــــــــشه طلبکار می شـود
اینجـــــــا که آمدی کــرمش فرق می کند
شاعـــــــــر شدم برای سـرودن برایشـان
این خانــــواده محتشـمش فــرق می کند
مـن از حسیــــــــــنُ منیِ پیغمبــــــر خدا
فهمیدم ام حسین همش فرق می کند...

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

.
 

ماندن که هست صحبت رفتن برای چه؟
زهرای من! حلالیت از من برای چه؟

وقت نفس نفس زدنت پیش پای من
لاله نریز اینهمه گلشن برای چه؟

دارم به جمله  ی پدرت فکر میکنم
وقتی که هست فاطمه جوشن برای چه؟!

باشد نخند...از تو توقع نداشتم
این دل شکسته هست شکستن برای چه؟

زهرا کشان کشان دم در آمدی چرا؟
گفتم نیا که... آمدی اصلا برای چه؟

مارا برای همسفری آفریده اند
بی من تلاش بهر پریدن برای چه؟

اسما که بود دوروبرت فضه هم که بود
تابوت خویش خواستی از من برای چه؟

هنگام دور گردن این پیرهن که شد
جان حسین اینهمه شیون برای چه؟...
شاعر: 
علی اکبر لطیفیان

  • بهشتی باشیم